loading

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 • Home
 • Blog
 • BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
besplatna pravna pomoc

Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog lica na pravično suđenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim organima, čije troškove u cijelosti, ili djelimično snosi nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć obuhvata i pravo na oslobađanje od taksi, koje se ostvaruje u skladu sa propisima o taksama.

Lice koje ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadležnim organom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uživa to pravo na teritoriji BiH

Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:

 • opće informacije o pravima i obavezama,
 • pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
 • pravne savjete,
 • pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
 • zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
 • zastupanje na sudu,
 • sačinjavanje apelacija,
 • pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) i
 • sačinjavanje podnesaka međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.

Prava na opće informacije o pravima, obavezama i pomoći u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom.

Pravni savjet je detaljno informisanje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

Pravna pomoć pruža se bez naknade, ako zakonom nije drugačije propisano

Besplatna pravna pomoć je ključni resurs za mnoge ljude koji se suočavaju s pravnim pitanjima, a nemaju dovoljno sredstava da angažuju advokata ili pravne savjetnike. Ova vrsta pomoći omogućava pristup pravnim informacijama, savjetima i podršci bez finansijskog tereta.

Organizacije koje pružaju besplatnu pravnu pomoć obično se sastoje od pravnika, advokata, ili volontera koji su obučeni da pomognu ljudima u različitim pravnim situacijama. Ove organizacije mogu pružiti pomoć u oblastima kao što su porodično pravo, imigraciono pravo, radno pravo, krivično pravo i mnoge druge oblasti.

Besplatna pravna pomoć može biti od ključne važnosti za pojedince koji se suočavaju s pravnim problemima poput diskriminacije, nepravde ili kršenja njihovih prava. Pruža im se podrška i informacije koje su im neophodne da bolje razumiju svoja prava i opcije koje im stoje na raspolaganju.

Osim toga, besplatna pravna pomoć može doprinijeti stvaranju pravde i jednakosti u društvu, omogućavajući pristup pravdi i pravnim resursima čak i onima koji ne mogu sebi priuštiti angažovanje privatnog advokata. Ove usluge su često podržane od strane vlada, nevladinih organizacija, ili dobrotvornih organizacija koje se zalažu za pristup pravdi za sve građane.

Ukratko, besplatna pravna pomoć pruža dragocjenu podršku onima koji se suočavaju s pravnim izazovima, osiguravajući da pravda bude dostupna svima, bez obzira na finansijski status.

Ko može biti korisnik besplatne pravne pomoći?

Korisnik besplatne pravne pomoći je lice kojem se na teritoriji kantona pruža besplatna pravna pomoć u skladu sa zakonom, i to:

 • državljanin BiH koji ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji kantona i drugo fizičko lice koje ima boravište na teritoriji BiH,
 • fizičko lice koje se nalazi na teritoriji BiH pod međunarodnom zaštitom u skladu s međunarodnim standardom, a naročito tražilac azila, izbjeglica, lice pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, apatrid, žrtva trgovine ljudima, u skladu sa obavezama koje BiH ima prema međunarodnim konvencijama i
 • lice čija su prava zaštićena odredbama Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece i Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inozemstvu.

Više informacija >>> Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći (ks.gov.ba)

www.muski.ba

Posted in Iskreni savjeti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *